powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

WSKAZÓWKI DLA UCZNIÓW:

·         Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu

·         Często myj ręce

·         Nie dotykaj oczu, ust i nosa

·         Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie

·         Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela

·         Używaj tylko własnych przyborów szkolnych

·         Spożywaj swoje jedzenie i picie

·         Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw

·         Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela

·         Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW:

·     uczniowie powinni zasłaniać usta i nos w drodze szkoły (obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osób, które mają problemy z oddychaniem i dzieci do lat 4).

·     do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.

·     rodzice / opiekunowie czekają na zewnątrz lub pozostają w „STREFACH PRZEBYWANIA” wyznaczonych za drzwiami wejściowymi do budynku, a w razie konieczności przebywania w budynku szkoły mają obowiązek zakrywania ust i nosa,

·     w przypadku wystąpienia objawów chorobowych uczniowie powinni pozostać w domu, w razie konieczności należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności oraz powiadomić wychowawcę o nieobecności,

·     w razie wystąpienia u ucznia będącego w szkole niepokojących objawów infekcji oddechowych, uczeń zostanie odizolowany w gabinecie pielęgniarki do czasu odebrania ucznia przez rodzica / opiekuna, w razie nagłego pogorszenia się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW: