powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

CHEMIA

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

1.Zapisz  w zeszycie

Temat: Podsumowanie wiadomości o wodzie i roztworach wodnych.

2.Przeczytaj w podręczniku -Podsumowanie str.192-193

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń –Sprawdź się str.100-101

4.Wykonaj test-woda i roztwory wodne(w załączniku)

5.Zapisz  w zeszycie

Temat: Tlenki metali i niemetali

Cele: 1.Poznanie budowy tlenków , ich wzory i nazwy.

        2. Sposoby otrzymywania tlenków. Poznanie pojęcia katalizator.

        3.Właściwości fizyczne i zastosowanie wybranych tlenków.

6. Obejrzyj na YouTube  film: Tlenki metali i niemetali; Link: https://www.youtube.com/watch?v=VzK5uW1zOpQ

7.Zapisz w zeszycie przedmiotowym  wzór ogólny tlenków z opisem, podaj po trzy  przykłady tlenków metalu i niemetalu. Zapisz co to jest katalizator.

Prześlij wypełniony test-woda i roztwory wodne lub skan, zdjęcie  do 29.05.2020 r.

W przypadku pytań kontakt na adres: annagrebska69@wp.pl

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Glicerol- alkohol polihydroksylowy

Cele:1.Zapis sumaryczny i strukturalny glicerolu

        2.Badanie właściwości glicerolu

        3.Zapisywanie reakcji spalania glicerolu

        4.Zastosowanie glicerolu.

2. Wejdź na You Tube: Glicerol- alkohol polihydroksylowy; Link: https://www.youtube.com/watch?v=rHZppkSYiA0&t=52s

3. Zapisz w zeszycie przedmiotowym wzór strukturalny, sumaryczny glicerolu, reakcje spalania oraz właściwości fizyczne i chemiczne.

4. W zeszycie ćwiczeń  wykonaj zadania str.84-85

5.Zapisz w zeszycie

Temat: Porównanie właściwości alkoholi

6.Przeczytaj w podręczniku tekst str.154-155

7. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania str.86-87

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

1.Zapisz  w zeszycie

Temat: Stężenie procentowe roztworu.

Cele: 1. Poznanie pojęcia stężenie procentowe roztworu

        2.Obliczenia z wykorzystaniem pojęć: stężenie procentowe, masa substancji , masa rozpuszczalnika, masa roztworu, gęstość.

        3.Obliczanie stężenia procentowego roztworu w danej temperaturze z wykorzystaniem wykresu rozpuszczalności.

2. Obejrzyj na YouTube  film: Stężenie procentowe -wzór i zadania. Link: https://www.youtube.com/watch?v=eicIdphfORE

3. Zapisz w zeszycie wzór na stężenie procentowe roztworu oraz jego przekształcenia na masę substancji i na masę roztworu (zapamiętaj te wzory)

4. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania 29,30,31,32, str.96 35 str.98  oraz 1,3 z podręcznika str.191

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres: annagrebska69@wp.pl

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Metanol i etanol-alkohole monohydroksylowe

Cele:    1.Proces fermentacji alkoholowej.

        2.Badanie właściwości metanolu i etanolu.

        3.Zapisywanie reakcji spalania metanolu i etanolu.

        4.Zastosowanie metanolu i etanolu.

2. Wejdź na You Tube: alkohole/reakcja spalania metanolu i etanolu, Link:https://www.youtube.com/watch?v=D5QJNw6cIKE oraz kl 8 chemia metanol etanol alkohole monohydroksylowe, link: https://www.youtube.com/watch?v=PPWjjDafnxo

3. Zapisz w zeszycie przedmiotowym wzór strukturalny, sumaryczny ,półstrukturalny i grupowy metanolu, reakcje spalania oraz właściwości fizyczne i chemiczne. Analogicznie to samo zapisz  w przypadku etanolu.

4. W zeszycie ćwiczeń  wykonaj zadania 7,8,9,10 str.80-81

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres:  annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

1.Zapisz  w zeszycie

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.

Cele: 1. Poznanie pojęcia rozpuszczalność substancji.

2.Odczytywanie rozpuszczalności substancji z wykresu rozpuszczalności.

2. Obejrzyj na YouTube  film: Rodzaje roztworów. Rozpuszczalność substancji w wodzie.

Link : https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie od 19 do 24 str.92-93.

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres: annagrebska69@wp.pl

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Podsumowanie wiadomości o związkach węgla z wodorem.

2.Przeczytaj w podręczniku do chemii podsumowanie str.134-135

3.Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.75-76

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Szereg homologiczny alkoholi.

Cele: 1.Budowa cząsteczek alkoholi

2.Grupa funkcyjna alkoholi i ich nazwa

3.Alkohole-pochodne węglowodorów

4.Nazwy alkoholi  monohydroksylowych  zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce.

2. Przeczytaj tekst w podręczniku str.138-141(zwróć  uwagę na tabelę 10 i 11)

3. Zapisz w zeszycie wzór ogólny alkoholi z zapisem co jest grupą alkilową i grupą funkcyjną.

4. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1,2, str.77 i 4 str.79

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań kontakt na adres annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

 

1.Zapisz  w zeszycie

Temat: Woda jako rozpuszczalnik

Cele: 1.Badanie rozpuszczalności różnych substancji w wodzie.

2. Wpływ różnych czynników na rozpuszczalność substancji stałej w wodzie.

2. Przeczytaj tekst w podręczniku do chemii str.165-169,

3. Prześledź dokładnie doświadczenie 25 str. 165. Narysuj schemat w zeszycie, obserwacje i wniosek.

4.Zwróć uwagę na budowę cząsteczki wody, zapisz w zeszycie wzór sumaryczny i strukturalny oraz jaki rodzaj wiązania występuje między pierwiastkami budującymi cząsteczkę wody. Zapisz co to jest dipol.

5.Prześledź doświadczenie 26. Str.168

Zapisz w zeszycie czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie.

6.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 6,8,9 str.87-88

7. Zapisz  w zeszycie

Temat: Rodzaje roztworów.

Cele:1. Poznanie pojęć roztwór, substancja rozpuszczona.

2. Rodzaje roztworów zez względu na ilość substancji rozpuszczonej oraz rodzaje mieszanin ze względu na wielkość cząsteczek substancji rozpuszczonej.

8. Przeczytaj tekst w podręczniku str.170-176.

9. Prześledź doświadczenie 27 i 28.Zapisz w zeszycie co to jest roztwór , kiedy jest nasycony a kiedy nienasycony.

10.Prześledź doświadczenie 29 str. 174 .Zapisz w zeszycie kiedy powstaje roztwór właściwy ,koloid, zawiesina

11. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania str. 90-91

Prześlij skan, zdjęcie  wykonanej pracy pkt 6 i pkt 11 do 8.05.2020r. do godz. 15:00 na adres annagrebska69@wp.pl

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Szereg homologiczny alkinów. Etyn

Cele:1.Poznanie pojęcia alkiny.

2.Tworzenie szeregu homologicznego alkinów na podstawie wzorów pięciu kolejnych alkenów.

3.Poznanie właściwości i zastosowania etynu.

2.Przeczytaj tekst w podręczniku str.126-129.(zwróć uwagę na nazewnictwo i jakie występują wiązania między węglami.

3. Zapisz  w zeszycie  przedmiotowym  wzór ogólny alkenów

4.Zapisz wzór sumaryczny, strukturalny, półstrukturalny  i grupowy  etynu.

5.Prześledź uważnie doświadczenie 24,narysuj w zeszycie przedmiotowym schemat, zapisz obserwacje i wniosek ,zapisz równanie reakcji spalania etynu a także reakcje przyłączania bromu do  etynu.

6.Zapisz w zeszycie przedmiotowym także właściwości fizyczne i chemiczne etynu.

7.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 40, 41,42 str.71

8. Zapisz w zeszycie

Temat: Porównanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów.

Cele:1.Poznanie różnic w budowie  i podobieństw we właściwościach węglowodorów nasyconych i nienasyconych.

9. Przeczytaj tekst w podręczniku str.131-133(zwróć uwagę na różnice w budowie).

10.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 46,47,48 str.73

 Prześlij skan lub zdjęcie wykonanej pracy pkt 7 i pkt 10  do 8.05.2020r. na adres annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

1.Zapisz  w zeszycie

Temat : Powtórzenie wiadomości z działu: Łączenie się atomów. Równania reakcji chemicznych.

2.Przeczytaj podsumowanie z działu, podręcznik str.156-157

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń Sprawdź się str.83-84

4.Zapisz  w zeszycie

Temat: Woda-właściwości i jej rola w przyrodzie

Cele: 1.Właściwości wody i znaczenie w przyrodzie

2.Poznanie pojęcia woda destylowana

5.Przeczytaj tekst w podręczniku str.160-164

6.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1,2str.85 i 3 str.86

Prześlij wykonaną pracę  pkt.3(skan, zdjęcie ) do 30.04.2020 r. na adres annagrebska69@wp.pl

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Szereg homologiczny alkenów. Eten.

Cele:1.Poznanie pojęcia węglowodory nienasycone.

2.Budowa cząsteczek alkenów .

3.Tworzenie szeregu homologicznego alkenów na podstawie wzorów pięciu kolejnych alkenów

2.Przeczytaj tekst w podręczniku str.119-125.(zwróć uwagę na nazewnictwo i jakie występują wiązania między węglami)

Dla łatwiejszego zrozumienia jak tworzymy alkeny wejdź na You Tube :Niepoważnie poważny temat: Alkeny cz.1

Link: https://www.youtube.com/watch?v=DDTCyh_HbaQ

3. Zapisz  w zeszycie  przedmiotowym  co to są węglowodory nienasycone oraz wzór ogólny alkenów

4.Zapisz wzór sumaryczny, strukturalny, półstrukturalny  i grupowy  etenu oraz reakcje spalania etenu.

5.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  zdanie 31,32 ,34 i 35str.68-69

Prześlij skan lub zdjęcie wykonanej pracy pkt.5 do 30.04. 20202r. na adres annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

 

1.Zapisz  w zeszycie

Temat: Prawo zachowania masy

2. Obejrzyj na YouTube  film: Prawo zachowania masy:)

Link : https://www.youtube.com/watch?v=ck2aCqHxSFU

3.Zapisz w zeszycie w ramce lub na kolorowo Prawo zachowania masy.

4.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 40,41 str. 78 i 42 str.79

5. Zapisz  w zeszycie

Temat: Obliczenia stechiometryczne

Cele :1.Zapis równań reakcji chemicznej za pomocą symboli pierwiastków chemicznych

 i wzorów związków chemicznych

2. Wykonywanie obliczeń stechiometrycznych

6.Obejrzyj na YouTube  film: Obliczenia stechiometryczne

Link : https://www.youtube.com/watch?v=ugK8DWl4R8I

7.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 44,45 str. 80 i 46 str.81i 49 str.82

Prześlij wykonaną pracę (skan, zdjęcie) do 26.04.2020r. na adres annagrebska69@wp.pl

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.  

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Metan i etan

Cele: 1.Reakcje spalania metanu i etanu

2.Spalanie całkowite i częściowe metanu i etanu, zapis równań reakcji

3.Zastosowanie metanu i etanu.

2.Obejrzyj film na You Tube: Niepoważnie poważny temat: ALKANY cz.2 :)SPALANIE ALKANÓW

Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=7_ECXNHKuYk

3.Przeczytaj dodatkowo informacje w podręczniku str.108-112

4.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń 15,16, str.61 i 19 str.63

5.Zapisz w zeszycie

Temat: Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań

Cele:1. Zmiany właściwości alkanów w zależności od długości łańcucha węglowego.

2.Najważniejsze zastosowania alkanów

6.Przeczytaj tekst w podręczniku str.113-118

7.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń 24,25,26 str.65 i 28 str.66

Prześlij skan lub zdjęcie wykonanej pracy pkt.4 i pkt.7 do 26.04.20202r. na adres annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

1.Zapisz  w zeszycie

Temat : Równania reakcji chemicznych

Cele: 1.Co to jest równanie reakcji chemicznej.

2.Zapis równania reakcji chemicznej, dobieranie współczynników.

3.Wskazywanie substratów i produktów reakcji

2.Obejrzyj na YouTube  film: Równania reakcji chemicznych. Uzupełnianie równań reakcji chemicznych, Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=l2CwsdooXfQ

3.Wykonaj w ćwiczeniach zadanie 31,32,33,34,35,36 i 37a)

Prześlij wykonaną pracę (skan, zdjęcie ) do 19.04.2020r.na adres annagrebska69@wp.pl

 

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.  

 

 

1.Zapisz w zeszycie

Temat: Szereg homologiczny alkanów

Cele: 1.Poznanie definicji węglowodory nasycone.

2.Co to są alkany ,tworzenie szeregu homologicznego alkanów.

3.Wzór ogólny alkanów, nazewnictwo (pięć kolejnych), wzory strukturalne, półstrukturalne i grupowe

2.Obejrzyj film na You Tube: Niepoważnie poważny temat: ALKANY cz.1 :)  Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=-AOgS3Uy4tU

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń 9,10,11,12 str.59

Prześlij skan lub zdjęcie wykonanej pracy do 19.04.20202r. na adres annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

KLASA VII

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

 

1. Zapisz  w zeszycie

Temat: Prawo stałości składu związku chemicznego.

Cele. Poznanie prawa stałości składu związku chemicznego.

2. Obejrzyj na YouTube  film: Prawo stałości składu związku chemicznego(szkoła podstawowa)

Link https://www.youtube.com/watch?v=GcIQmSLJqbY

3. Zapisz w zeszycie pod tematem  definicję prawa stałości składu chemicznego

 na kolorowo lub w ramce i zapamiętaj.

4. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 21,22 str.71 i 24 str.72 dla chętnych 28 str.73. Odpowiedzi prześlij  do 8.04.2020r. na adres  annagrebska69@wp.pl

 

 

 

KLASA VIII 

Ze względu na 3-dniowy Egzamin Próbny CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 8 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: Naturalne źródła węglowodorów

Cele:

1.Poznanie pojęcia związek organiczny, węglowodory.

2.Obieg węgla w przyrodzie.

3.Naturalne źródła węglowodorów(surowce energetyczne ,węgle kopalne)

4.Produkty destylacji ropy naftowej.

Wejdź na stronę  https://epodreczniki.pl/a/naturalne-zrodla-weglowodorow/DIPFyrmCA  przeczytaj i obejrzyj doświadczenie, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź , co zapamiętałeś/aś 

W zeszycie przedmiotowym zapisz co to jest związek organiczny, definicję węglowodorów oraz podział węglowodorów (książka str.250 z przykładami) (nic nie przysyłamy).    

 

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania: Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 3 kwietnia 2020 r.

KLASA VII

 

 

Cele:

1.Poznanie pojęcia wartościowość.

2.Wartościowość względem tlenu i wodoru.

3.Poznanie pojęcia indeks stechiometryczny, współczynnik stechiometryczny.

Obejrzyj na YouTube  Chemia-wartościowość pierwiastków, pisanie wzorów chemicznych (część pierwsza) link: https://www.youtube.com/watch?v=iRYCG2oboTI  oraz Chemia-wartościowość pierwiastków, pisanie wzorów chemicznych (część druga) praktyka.

 link: https://www.youtube.com/watch?v=iRYCG2oboTI 

Pomocny będzie także film: Wartościowość pierwiastków chemicznych. Ustalanie wzorów i nazw związków chemicznych.

link https://www.youtube.com/watch?v=l18AbLMPcHk&t=37s

Jeśli będzie problem to przeczytaj temat w książce str.130-136

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania str.68-70.

Zrób zdjęcie lub skan i przyślij do sprawdzenia do soboty 4 kwietnia.      

 

 

KLASA VIII 

Ze względu na 3-dniowy Egzamin Próbny CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 8 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: Naturalne źródła węglowodorów

Cele:

1.Poznanie pojęcia związek organiczny, węglowodory.

2.Obieg węgla w przyrodzie.

3.Naturalne źródła węglowodorów(surowce energetyczne ,węgle kopalne)

4.Produkty destylacji ropy naftowej.

Wejdź na stronę  https://epodreczniki.pl/a/naturalne-zrodla-weglowodorow/DIPFyrmCA  przeczytaj i obejrzyj doświadczenie, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź , co zapamiętałeś/aś 

W zeszycie przedmiotowym zapisz co to jest związek organiczny, definicję węglowodorów oraz podział węglowodorów (książka str.250 z przykładami) (nic nie przysyłamy).    

 

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.

 

 

KLASA VII

 

Zapisz  w zeszycie
Temat:
Wiązanie jonowe

Cele: 1.Poznasz definicję  jonu  i sposób powstawania  jonów.

2.Mechanizmy powstawania wiązania jonowego (Na Cl,MgO) oraz zapis elektronowy.

3.Zastosujesz pojęcie elektroujemności do  określenia wiązań(kowalencyjne, jonowe) w podanych substancjach.

 

Wejdź na stronę  https://epodreczniki.pl/a/wiazanie-jonowe/D1E2TfCZI

przeczytaj i obejrzyj filmy, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź , co zapamiętałeś/aś  

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń str 66 zad 5,6,7,8 oraz 2 str 126 (książka) zapisz w zeszycie(jeśli to możliwe zrób zdjęcie wykonanej pracy i prześlij do sprawdzenia)

 

Temat: Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego.

Cele: Poznasz i porównasz właściwości związków kowalencyjnych i jonowych
Prześledź  tekst w książce str.127-129 ,doświadczenie 22 str.128 (książka), zwróć uwagę na różnice i podobieństwa związków jonowych i kowalencyjnych
Pomocna będzie także strona na you tube https://www.youtube.com/watch?v=G24B3X7wvy8

 

KLASA VIII

W książce str.96
Sprawdź, czy wiesz..
Sprawdź, czy umiesz..
Rozwiązania do zeszytu, zrób zdjęcie jeśli to możliwe i prześlij do sprawdzenia.

 

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania: Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl